Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Smluvní podmínky

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS S.R.O. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2021

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Regionservis s.r.o. je v souladu s právními předpisy České republiky poskytovatelem služeb v oblasti vzdělávání a v souladu s ustanoveními § 1751 zákona č. 89/2012, občanský zákoník vydává tyto obchodní všeobecné podmínky pro poskytování služeb v oblasti vzdělávání.
 2. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti vzdělávání (dále jen „Podmínky“) stanoví základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti vzdělávání ze strany poskytovatele, a to zejména podmínky týkající se:
  a)  Předmětu a rozsahu služby,
  b)  objednávání a stornování služby,
  c)  cen a úhrad, práv a povinností objednatelů při poskytování služeb v oblasti vzdělávání (dále jen „objednatel“) a na vzdělávacích akcích, účastníků vzdělávacích akcí (dále je „účastník“) a poskytovatele služby,
  d)  stanovení postupů pro případy neplacení za služby,
  e)  důvodů ukončení poskytování služby a postupů s tím souvisejících.
 3. Poskytování služeb podle těchto Podmínek se dále řídí právní úpravou zejména v:
  a)  zákoně č. 89/2012, občanský zákoník
  b)  zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v právních předpisech souvisejících
 4. Podmínky jsou zveřejněny na internetové adrese poskytovatele http://www.regionservis.cz/verejny/32-smluvni-podminky a je jimi určen obsah smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb.
 5. Ceny za vzdělávací služby jsou uvedeny v platném Ceníku poskytovatele (dále je „Ceník“).

1.2. VÝKLAD POUŽITÝCH POJMŮ

Kromě pojmů, uvedených v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se pro účely těchto Podmínek rozumí:

 1. Účastník – fyzická osoba, které je poskytována služba v oblasti vzdělávání
 2. Objednatel – územní samosprávný celek, organizační složka státu či fyzická nebo právnická osoba, která na základě závazné přihlášky objednává u poskytovatele služby v oblasti vzdělávání.
 3. Poskytovatel – Regionservis s.r.o. odpovědný zástupce: Lukáš Tesař, jednatel.
 4. Účastnický poplatek – smluvní cena za poskytnutí vzdělávací služby pro jednoho účastníka dané vzdělávací akce. Účastnický poplatek (dále v textu těchto Podmínek označován též jako „smluvní cena“) zahrnuje personální, organizační, materiální a technické zabezpečení vzdělávací akce.
 5. Smluvní strany – objednatel a poskytovatel.

II. CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

2.1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Služby v oblasti vzdělávání jsou poskytovány v souladu s těmito Podmínkami a v maximální kvalitě v souladu s platnými právní předpisy České republiky.

2.2. SMLUVNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

2.2.1. Vznik smluvního vztahu

 1. Veškeré služby, které tvoří předmět těchto Podmínek, jsou poskytovány na základě uzavření smlouvy. Smlouva vzniká přijetím závazné přihlášky (objednávky) podané objednatelem poskytovateli.
 2. Závazná přihláška obsahuje zejména identifikační údaje smluvních stran, předmět a rozsah plnění závazků smluvních stran, datum a podpis objednatele, případně též razítko objednatele a označení osoby účastníka.
 3. Objednatel je povinen uhradit plnou výši smluvní ceny nejpozději ke dni odeslání závazné přihlášky zpět poskytovateli a tuto skutečnost potvrdí svým podpisem, případně též otiskem razítka na přihlášce.
 4. Přijetí objednávky potvrdí poskytovatel objednateli zpravidla e-mailem. Objednávky jsou poskytovatelem vyřizovány podle pořadí, v jakém mu byly doručeny.
 5. Poskytovatel zřídí předmětnou vzdělávací službu (vzdělávací akci) v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě. V případě překročení kapacity místa určeného pro konání vzdělávací akce nebo nastanou-li nepředvídatelné okolnosti (nemoc lektora, zásadní změna právního stavu, válka, epidemie či jiný krizový stav znemožňující konání vzdělávací akce atp.) je poskytovatel povinen určit jiný termín konání vzdělávací akce a o této skutečnosti vyrozumět bez zbytečného odkladu objednatele. V případě, že náhradní termín vzdělávací akce bude poskytovatelem stanoven v době do 3 měsíců od okamžiku, kdy pominou nepředvídatelné okolnosti a zároveň do 12ti měsíců od data původního konání vzdělávací akce, není objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, a nemá nárok na vrácení zaplacené ceny.
 6. Změny v osobě účastníka z rozhodnutí objednatele jsou přípustné, avšak o těchto změnách musí objednatel v zájmu zajištění řádného průběhu akce a kvalitního poskytování vzdělávacích služeb vyrozumět poskytovatele nejméně 2 pracovní dny před konáním vzdělávací akce. .
 7. Závazná přihláška se vyhotovuje v jednom provedení, přičemž objednatel si ponechá toto originální vyhotovení a jeho kopii zašle druhé smluvní straně v jednom exempláři. Na závazné přihlášce jsou uvedeny veškeré další skutečnosti rozhodné pro určení práv a povinností smluvních stran. Ustanovení obsažené v závazné přihlášce má přednost před ustanovením těchto Podmínek, vznikne-li mezi těmito ustanoveními vzájemný rozpor. Závazná přihláška slouží pro objednatele jako účetní doklad.
 8. Pro každou službu se podává zpravidla samostatná závazná přihláška, případně dle charakteru objednatele nebo účastníka je možné uzavřít smluvní vztah též pro soubor služeb.
 9. Veškerá komunikace týkající se smluvního vztahu musí být vedena písemnou formou, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.
 10. Objednatel ani poskytovatel nejsou oprávněni vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé smluvní strany.
 11. Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé smluvní straně, které vyplývají z uzavřeného smluvního vztahu nebo které získají v souvislosti s jeho plněním, a tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku smluvního vztahu.

2.2.2. Ukončení smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah může být ukončen:
  a)  dohodou smluvních stran,
  b)  výpovědí ze strany poskytovatele při opakovaném neplnění těchto Podmínek a po předchozí prokazatelně doručené upomínce s uvedením náhradního termínu plnění.
 2. Smluvní vztah uzavřený na dobu určitou končí též uplynutím sjednané doby.

2.3. PRÁVA A ZÁVAZKY

2.3.1. Práva a povinnosti objednatele

 1. Každá právnická a fyzická osoba, která splňuje ustanovení těchto Podmínek a podmínek vyplývajících z odeslané závazné přihlášky, má právo na poskytnutí vzdělávací služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
 2. Objednatel se zavazuje platit řádně a včas smluvní ceny za poskytované služby a v případě změny smluvního vztahu v souladu s těmito Podmínkami doplatit do 5 pracovních dnů částku, která odpovídá navýšení závazku na straně objednatele po změně smluvního vztahu (zejména v případě výběru náhradní vzdělávací akce při stornování vzdělávací akce, na kterou podal objednatel závaznou přihlášku).
 3. Objednatel má právo na vrácení účastnických poplatků (plné výše smluvní ceny účtované za vzdělávací služby), a to za předpokladu, že poskytovatel nestanoví náhradní termín vzdělávací akce v souladu s čl. 2.2.1 odst. 5 těchto podmínek.
 4. V případě, že nelze zajistit přítomnost účastníka na vzdělávací akci konané v náhradním termínu, objednatel je povinen určit náhradního účastníka vzdělávací akce. Neučiní-li tak, účastnický poplatek se nevrací.
 5. V případě, že objednatel odešle závaznou přihlášku poskytovateli méně jak 7 kalendářních dnů před termínem konání vzdělávací akce, zajistí zároveň, aby jím vyslaný účastník předložil na prezenci při vzdělávací akci poskytovateli doklad o zaplacení smluvní ceny (kopie dokladu o bankovním příkazu), případně aby účastník uhradil smluvní cenu přímo na místě konání vzdělávací akce platbou v hotovosti.

2.3.2. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat vzdělávací služby na odpovídající odborné úrovni.
 2. Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli uskutečnění změn ve smluvním vztahu přípustných podle těchto Podmínek.
 3. Poskytovatel se zavazuje vrátit objednateli v případě změny smluvního vztahu v souladu s těmito Podmínkami do 5 pracovních dnů částku, která odpovídá přeplatku vzniklého v důsledku snížení závazku na straně objednatele po změně smluvního vztahu (zejména v případě výběru náhradní vzdělávací akce při stornování vzdělávací akce, na kterou podal objednatel závaznou přihlášku).
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu programu v rámci vzdělávací akce (změna v osobě přednášejícího, pořadí přednášek v rámci vzdělávací akce atp.).
 5. Poskytovatel neručí za závazky jiných subjektů, které v souvislosti se vzdělávací akcí zajišťují dopravu účastníků na místo konání vzdělávací akce, které souvisejí s ubytováním účastníků vzdělávací akce a službami s tím spojenými a za ostatní závazky těchto subjektů, které nevyplývají z předmětu jeho činnosti.
 6. Poskytovatel se zavazuje včas a vhodným způsobem informovat objednatele, případně též účastníky o všech skutečnostech rozhodných pro daný smluvní vztah, o změnách v poskytovaných službách a o charakteristice poskytovaných a nově zaváděných služeb.
 7. Poskytovatel se zavazuje informovat účastníky předem a včas vhodným způsobem o změnách nebo jiných nepravidelnostech v poskytování služeb.
 8. Poskytovatel se zavazuje informovat účastníka v předstihu o veškerých změnách, které se týkají podmínek, které se týkají poskytované služby.

2.4. CENY, CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena vzdělávací akce představuje registrační poplatek, jehož účelem je pokrytí nákladů poskytovatele na registraci objednatele a jeho účast na akci.
 2. Ceny registračního poplatku a další cenové podmínky za služby uvedené v těchto Podmínkách jsou uvedeny vždy v Ceníku obsaženém v nabídce zasílané poskytovatelem objednateli. Služby v oblasti vzdělávání jsou poskytovány za smluvní ceny.
 3. Výše cen je stanovena podle příslušné vzdělávací akce a je uvedena na závazné přihlášce odeslané objednatelem poskytovateli. 
 4. Při zrušení závazné přihlášky ze strany objednatele se uhrazená smluvní cena za vzdělávací služby nevrací, účastnický poplatek však lze po vzájemné dohodě smluvních stran převést na jinou vzdělávací akci v rámci aktuální nabídky poskytovatele. Při postupu podle tohoto ustanovení budou aplikovány zásady upravené v článku 2.3.1.2., resp. 2.3.2.3. těchto Podmínek tak, že objednatel je povinen doplatit poskytovateli částku odpovídající navýšení smluvní ceny náhradní vzdělávací akce na straně jedné a poskytovatel vrátí objednateli přeplatek vzniklý snížením smluvní ceny v důsledku výběru náhradní vzdělávací akce na straně druhé. Stejný postup platí, pokud bude vzdělávací akce zrušena z důvodů majících povahu vyšší moci (živelní katastrofa, epidemie apod.)
 5. V případě zrušení vzdělávací akce z důvodů majících původ na straně poskytovatele, (např. náhlé onemocnění lektora, úraz, nehoda atp.) poskytovatel uhradí objednateli jízdní náklady vzniklé účastníkovi v souvislosti s jeho přepravou na zrušenou vzdělávací akci, a to za předpokladu prokázání těchto jízdních výdajů účastníkem, případně objednatelem. Poskytovatelem budou uhrazeny pouze přímé, nutné jízdní výdaje spojené s přepravou hromadným dopravním prostředkem z místa sídla (bydliště) objednatele do místa konání zrušené vzdělávací akce, které vznikly řádnému účastníkovi vzdělávací akce. Poskytovatel nehradí zvýšené cestovní náklady spojené s jiným způsobem přepravy účastníka zrušené vzdělávací akce (osobní automobil atp.).
 6. Smluvní cena včetně doplatků hrazených objednatelem při výběru náhradní vzdělávací akce musí být objednatelem uhrazena nejpozději ke dni odeslání závazné přihlášky poskytovateli, resp. v souladu s článkem 2.3.1.2. těchto Podmínek, a to na účet poskytovatele č. 35-9730640297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., ve výjimečných případech a po vzájemné dohodě smluvních stran lze smluvní cenu za vzdělávací služby uhradit též v hotovosti při prezenci na vzdělávací akci samotné.
 7. Objednatel výslovně souhlasí se zasílám faktur, daňových dokladů či dokladů k úhradě elektronickou formou (emailem) na adresu uvedenou ve své přihlášce.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti vzdělávání mohou být upravovány dodatkem k těmto Podmínkám při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně poskytovatele. O každé změně Podmínek podle věty první tohoto článku bude objednatel informován nejméně 1 měsíc předem.
 2. Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem 1. srpna 2020.

V Říčanech 10. 6. 2020 Lukáš Tesař, jednatel společnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS S.R.O. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PORADENSTVÍ

 1. Objednatelem dle těchto obchodních podmínek je myšlen, klient, objednatel. Poskytovatelem je myšlena společnost Regionservis s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Říčany - Strašín, 251 01.
 2. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava podmínek, za kterých bude poskytovatel pro Objednatele zajišťovat služby v oblasti ekonomického, finančního, provozního, personálního, právního a dalšího poradenství, případně autorského díla a to formou a v rozsahu stanoveném dle těchto podmínek a vzájemné dohody obou stran.
 3. Poskytovatel se zavazuje zajistit služby v oblasti ekonomického, finančního, provozního, personálního, právního a dalšího poradenství, případně autorského díla a to dle rozsahu sjednaném na základě písemné dohody, písemnou objednávkou, písemným přehledem služeb apod. Vždy však písemně.
 4. Objednatel se zavazuje uhradit odměnu za poskytnuté služby bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č.35-9730640297/0100 vedeného u Komerční banky a.s. a to nejpozději do data splatnosti daňového dokladu, faktury. Zaplacením odměny se rozumí připsání příslušné sjednané částky na účet poskytovatele z účtu Objednatele. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou odměny nebo její části je povinen hradit úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel bere na vědomí, že v případě, že bude v prodlení déle jak 90 dní, má poskytovatel právo využít služeb třetích stran pro zajištění svých pohledávek u Objednatele, Objednatel se zavazujte uhradit odměnu včetně případných nákladů na jejich vymáhání včetně provize třetích stran.
 5. Objednatel se zavazuje, že zajistí veškerou součinnost (komunikaci, předání podkladů, osobní konzultace) vedoucí k řádnému a včasnému odevzdání služby resp. poskytnutí služby poskytovatelem, či odevzdání autorského díla. V případě, že tak neučiní, nevzniká Objednateli nárok na reklamaci poskytnuté služby. Poskytovatel má právo pověřit třetí osobu či subjekt k převzetí materiálů a potřeb Objednatele.
 6. Objednatel si je zcela vědom rozsahu poskytované služby dle zpřesnění v Přehledu služeb, Katalogu služeb atp.
 7. Objednatel souhlasí se zveřejněním jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu podle zákona
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel může tyto podrobnosti elektronického kontaktu využít pro potřeby šíření obchodních sdělení podle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Objednatel může dodatečně tento souhlas odmítnout písemnou formou adresovanou poskytovateli. Objednatel dále souhlasí se zveřejněním osobních údajů v rozsahu ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 8. Poskytovatel má právo odstoupit od této dohody v případě, že objednatel nesplní některou z uvedených smluvních povinností této dohody ani přes písemnou výzvu poskytovatele. Poskytovatel má rovněž v takovém případě právo účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové odměny. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok poskytovatele na náhradu škody v plném rozsahu a uhrazení všech služeb, které v průběhu platnosti smlouvy, dohody řádně poskytoval.

V Říčanech 1. 1. 2021 Lukáš Tesař, jednatel společnosti


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare