Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

20. října 2011 - VII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje


TISKOVÁ ZPRÁVA
VII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE
20. října 2011, Dříteč, Hotel GOLF & SPA Kunětická hora


Sedmé setkání představitelů měst a obcí Pardubického kraje se konalo ve stínu hradu Kunětická hora a v odlesku golfových holí v areálu hotelu GOLF & SPA v Dříteči.

Záštitu nad akcí převzal hejtman kraje p. Radko MARTÍNEK. Krajskou samosprávu zastupoval p. Roman LÍNEK, 1. náměstek hejtmana. Jemu patřilo úvodní slovo, ve kterém pozdravil přítomné účastníky. Zabýval se dále změnami v účetnictví, připravovanou novelou zákona o rozpočtovém určení daní a predikcí daní na r. 2012. Zmínil, že i přes pokles finančních příjmů kraje zůstanou grantové programy kraje pro obce na stejné úrovni jako dosud.

Významným hostem setkání byla p. Miluše HORSKÁ, senátorka, členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Hovořila o společenské návratnosti investic státu do sociálně znevýhodněných skupin občanů. Jako příklad takového „sociálního podniku“ uvedla výsledky ZŠ a Praktické školy Svítání, o.p.s. Uvedená metoda vznikla v USA a pomalu se rozšiřuje i u nás, v současnosti funguje cca 50 chráněných dílen a podobných organizací.

Ředitelka zákaznického oddělení společnosti Elektrowin, a.s., p. Taťána POKORNÁ představila poslání firmy, prezentovala statistiku odpadového hospodářství dle krajů a učinila nabídku obcím v oblasti výstavby a provozování sběrných dvorů, využití mobilních a putujících kontejnerů, finančních příspěvků za propagaci. Ukázala také praktické příklady výsledků spolupráce se školami v rámci projektu „Ukliďme si svět“ nebo s dobrovolnými hasiči při sběru druhotných surovin.

Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2011 a výhled na rok 2012 představil p. Josef POSTRÁNECKÝ, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podrobně popsal soutěž Vesnice roku a Program rozvoje venkova, který se týká obcí do 3 tisíc obyvatel (zapojení dětí a mládeže do života obcí, spolupráce obcí na venkově, obnova drobných sakrálních památek, integrace romského obyvatelstva). Zmínil další důležité programy: bezbariérové obce (odstranění bariér v budovách obecních úřadů či domech s pečovatelskou službou), revitalizace bývalých vojenských areálů. Představil Regionální rozvojový fond a vysvětlil jeho výhody pro rozvoj obcí. Nastínil zásady připravovaného nového plánu ministerstva na období let 2014 – 2020.

Čerpáním dotací z operačního programu Životní prostředí v Pardubickém kraji a výhledem této podpory na rok 2012 se zabývala p. Dita HEŘMANSKÁ, specialistka OPŽP z krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí v Pardubicích.

Majitel a jednatel společnosti Regionservis p. Lukáš TESAŘ ve svém příspěvku ukázal na grafech srovnání nezodpovědného hospodaření státu, jehož dluh už dosahuje závratných hodnot kolem 1,5 bilionu korun, a opačného, zodpovědného, stabilního přístupu obcí ke svým financím. Zabýval se plýtváním na straně různých státních fondů, grantů a dotací. Nabídl přítomným členství v „Lize neúplatných“.

Zástupce ČSOB p. Josef VAŇOUSEK představil zájem bankovního ústavu podporovat projekty obcí a měst, nabídl spolupráci při realizaci výběrových řízení a poradenství v oblasti evropských fondů. Vysvětlil dva možné způsoby financování projektů – aktivní, který předpokládá přidělení úvěru a pasívní, který je postaven na postoupení pohledávky dodavateli stavby apod. Zmínil úspěšné projekty v Pardubickém kraji.

Právní možnosti postihu nezákonného nakládání s odpady na katastru obce nastínil ve svém příspěvku p. Josef JENČOVSKÝ, vedoucí odpadového oddělení Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Hradec Králové. Zabýval se povinnostmi obcí vyplývajícími ze zákona o odpadech, problematikou stavebního a hřbitovního odpadu, kompostování, naplaveninami z rybníků a řečišť, správným systémem provozování sběrných dvorů. Ukázal kuriózní příklady z praxe, zodpověděl řadu dotazů.

V bloku věnovaném prezentaci obchodních partnerů postupně vystoupili zástupci společností Techniserv, s.r.o., Elstav Lighting, s.r.o., Bártek rozhlasy, s.r.o., TR Antoš, s.r.o.

Důležité praktické poznatky sdělila ve svém vystoupení p. Lenka MATĚJKOVÁ, referentka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, omluvila zároveň neúčast ředitelky uvedeného odboru p. Marie Kostruhové z důvodu jiného pracovního zaneprázdnění. Přehledně podala informace o problematice výherních hracích automatů včetně nálezů k této otázce. Podrobně se poté věnovala nejčastějším nedostatkům při vydávání obecně závazných vyhlášek (co jimi lze a nelze regulovat ad.), při uplatňování zákona o místních poplatcích. Poznatky ilustrovala na konkrétních případech, zodpověděla řadu dotazů.

Rozsáhlé informace o veřejných rozpočtech a financování obcí, měst v roce 2011, o rozpočtu na rok 2012 v návaznosti na aktuální ekonomický vývoj státu přednesl p. Jan ZIKL, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financí ČR. Porovnal zodpovědné hospodaření obcí a nezodpovědnost při nakládání se státním rozpočtem. Zadlužení obcí nenarůstá, činí celkem cca 80 mld. Kč, zatímco dluh státu roste velkou rychlostí a dosahuje hodnoty cca 1,5 bil. Kč! Seznámil přítomné s podrobnou strukturou státního rozpočtu. Jednoznačnou povinností je nyní hledání úsporných opatření a především nastavení systému „neutrácet víc než je možné“. Změny k lepšímu by měly přinést úpravy daně z nemovitostí, DPH, zákona o loteriích, navýšení místního poplatku za odpady. Dle prohlášení vlády by se měl snížit rozdíl mezi příjmy „chudých“ obcí a „bohatých“ měst, změnit by se mělo dominantní postavení Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Vyzval k zodpovědnému sestavování rozpočtů na r. 2012 (stanovit priority, nerealizovat nesmyslné projekty přinášející další výdaje a starosti, hledat nejvýhodnější dodavatele energií apod.).

Závěr patřil zkušenostem a doporučením k zavádění Zón 30 v ČR, a to na základě výstupů projektu TEMPO 30 pro Ministerstvo dopravy ČR v podání p. Radima STRIEGLERA z Centra dopravního výzkumu Brno. Systém jednoznačně přinese snížení počtu dopravních nehod. V západní Evropě je tento trend uplatňován od 80. let minulého století. Přitom se nejedná o žádná omezení řidičů. Výsledky byly dokladovány řadou tabulek a grafů. Zóny navíc přinášejí i snížení hluku. Ze strany veřejnosti je zájem o tyto zájem.

Ani tentokrát nechybělo losovací osudí spol. Elektrowin, a.s., ze kterého byly postupně vylosovány pěkné ceny od partnerských firem.
 

GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

Záštita hejtmana Pardubického kraje pana Mgr. Radko Martínka

Záštita hejtmana Pardubického kraje pana Mgr. Radko Martínka
Stáhnout (Adobe PDF)

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Pardubický kraj 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:179
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů131
Místostarostů, náměstků35
Zastupitelů, radních3
Vedoucích úředníků2
Úředníků6
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare