Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

6. září 2011 - VII. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA
VII. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
6. září 2011, Nesuchyně, Hotel Lions


Tradiční, v pořadí již sedmé dostaveníčko představitelů měst a obcí Středočeského kraje se tentokrát uskutečnilo v obci Nesuchyně, ve školícím středisku Hotelu LIONS. Přihlásilo se celkem 183 zájemců, což je letos rekord na akcích naší společnosti.

Významným hostem byla p. Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, členka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zaměřila se na hlavní body připravovaných novel čtyř zákonů - zákona o místních poplatcích (např. možnost navýšení horní hranice poplatků za odpad), zákona o loteriích (např. možnost omezení hazardu v obci obecně závaznou vyhláškou, sjednocení výše odvodů na veřejně prospěšné účely, účast obcí při povolování heren), školského zákona (např. možnost přijmout 2 děti na 1 místo s využitím dopolední a odpolední docházky). Největší pozornost věnovala zákonu o rozpočtovém určení daní (např. posílení ze státního rozpočtu o 0,7 mld. z národních dotací, možná nová kritéria pro přerozdělování, přehled výpočtů pro středočeská města, obce pro statutární města).

Problematikou financování samospráv a grantovou dotační politikou Středočeského kraje se zabýval p. Jiří PEŘINA, vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Středočeského kraje. Představil hlavní parametry rozpočtu kraje na r. 2012 - úprava zákona o rozpočtovém určení daní bude znamenat snížení příjmů rozpočtu kraje o 300 mil. Kč, nejvyšší položkou bude opětovně doprava (8 mld. Kč), dotace na různé krajské programy (750 mil. Kč). Zmínil hlavní programy, podtrhl význam programu na odstraňování následků povodní. V diskusi reagoval na vážné připomínky starostů ke dlouhým lhůtám při vyřizování žádostí o krajské dotace.

Provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN, a. s., p. Tereza ULVEROVÁ vystoupila s příspěvkem „Za elektroodpad je zbytečné platit“. Představila systém nakládání s vysloužilými „bílými“ elektrospotřebiči (ledničky, pračky, mrazáky apod.). Ukázala grafy s vyhodnocením odpadového hospodaření ve Středočeském kraji, porovnala jeho výsledky s celostátními hodnotami, nabídla obcím spolupráci při různých motivačních programech včetně propagačního materiálu, vypočítala odpadovou výtěžnost obcí a jejich nárok na finanční příspěvky.
Programy podpory regionálního rozvoje v roce 2011 a výhled na rok 2012 představil p. Josef POSTRÁNECKÝ, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podrobně popsal soutěž Vesnice roku a Program rozvoje venkova, který se týká obcí do 3 tisíc obyvatel (zapojení dětí a mládeže do života obcí, spolupráce obcí na venkově, obnova drobných sakrálních památek, integrace romského obyvatelstva). Zmínil další důležité programy: bezbariérové obce (odstranění bariér v budovách obecních úřadů či domech s pečovatelskou službou), revitalizace bývalých vojenských areálů. Vyčíslil obrovské náklady, které si vyžádalo odstraňování následků živelních katastrof.

Zajímavým momentem byla pozvánka z úst p. Miroslava OPLTA, tajemníka DSO Mikroregion Údolí Lidického potoka, na historicky 1. Setkání mikroregionů Středočeského kraje, které je připravováno na 10. 11. 2011 v Lidicích.

Majitel a jednatel společnosti Regionservis p. Lukáš TESAŘ ve svém příspěvku ukázal na grafech srovnání nezodpovědného hospodaření státu, jehož dluh už dosahuje závratných hodnot kolem 1,5 bilionu korun, a opačného, zodpovědného, stabilního přístupu obcí ke svým financím. Zabýval se plýtváním na straně různých státních fondů, grantů a dotací. Nabídl přítomným členství v „Lize neúplatných“.

Zástupce ČSOB p. Josef VAŇOUSEK představil zájem bankovního ústavu podporovat projekty obcí a měst, nabídl spolupráci při realizaci výběrových řízení a poradenství v oblasti evropských fondů. Vysvětlil dva možné způsoby financování projektů – aktivní, který předpokládá přidělení úvěru a pasívní, který je postaven na postoupení pohledávky dodavateli stavby apod. Zmínil úspěšné projekty ve Středočeském kraji.

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obce a právní možnosti postihu ze strany samosprávy přednesla p. Jitka ŠPALKOVÁ, zástupkyně vedoucí oddělení odpadového hospodářství, Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Praha. Vysvětlila hlavní pojmy zákona o odpadech, zdůraznila pravomoci veřejné správy, popsala možná řešení černých skládek způsobených známými i neznámými původci. Doporučila využití dalších sankcí dle zákonů o obcích a o přestupcích, uvedla konkrétní příklady z obcí.

V bloku věnovaném prezentaci obchodních partnerů postupně vystoupili zástupci společností Techniserv, s.r.o., Elstav Lighting, s.r.o., Bártek rozhlasy, s.r.o., TR Antoš, s.r.o.

Důležité praktické poznatky sdělila ve svém vystoupení p. Petra FURKOVÁ, referentka odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, omluvila zároveň neúčast ředitelky uvedeného odboru p. Marie Kostruhové z důvodu jiného pracovního zaneprázdnění. Přehledně podala informace o problematice činnosti zastupitelstev a rad, výborů a komisí. Zabývala se přípravou, konáním a průběhem zasedání, zápisy a usneseními, střety zájmů, nakládání s nemovitým majetkem obce. Pozornost věnovala nutnosti aktualizace obecně závazných vyhlášek obcí v souvislosti s novým daňovým zákonem. Poznatky ilustrovala na konkrétních případech, zodpověděla řadu dotazů.

Hospodařením obcí ve Středočeském kraji v porovnání s hodnotami celé ČR za období let 2006 - 2010 se v řadě grafů zabývala p. Věra KAMENÍČKOVÁ, manažerka statistických analýz, Czech Credit Bureau, a.s. Přítomní měli možnost porovnat všechny ukazatele hospodaření, financování, dotování atd. obcí v přepočtu na nejrůznější parametry.

Krizové řízení po novele zákona ve vazbě na města a obce představil p. Daniel MIKLÓS, vedoucí odd. krizového řízení Ministerstva vnitra, GŘ Hasičského záchranného sboru ČR. Vysvětlil důvody změny zákona (soulad s předpisy EU a stávající terminologií státní správy), ukázal hlavní změny (nový systém krizového řízení), popsal jednotlivé stupně tohoto nového systému, nabídl školení a konzultace k této oblasti. V bohaté diskusi zazněla řada kritických slov k realitě krizového řízení při živelních událostech, k nedostatečnému vybavení dobrovolných hasičů.

Závěr patřil jako vždy losovacímu osudí spol. Elektrowin, a.s., ze kterého byly postupně vylosovány pěkné ceny od partnerských firem. Více než polovina účastníků využila možnosti exkurze do nedalekého pivovaru Krušovice a také pozvání na společenské odpoledne. Věříme, že zástupci středočeských obcí a měst prožili hodnotný a prosluněný den na svém krajském setkání.

Video

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Středočeský 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:184
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů124
Místostarostů, náměstků42
Zastupitelů, radních7
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků1
Úředníků8

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare