Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

19. září 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

  Místo konání: MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 9, MALESICKÝ DVŮR, Malesická náves 228/1  MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte...
  Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní.

 

Aktualní témata v programu setkání:

  • rekodifikace stavebního práva a příprava nového stavebního zákona,
  • rozpočet obcí a měst na rok 2020

Zaměření: 

  1. Pravidla činnosti výborů a komisí obcí a měst,
  2. Příprava rozpočtu obcí a měst na rok 2020, daňové příjmy a přehled hospodaření,
  3. Financování investic a ekonomický výhled na rok 2020,
  4. Hospodaření s majetkem, pozemky a stavby v praxi obcí a měst,
  5. Péče řádného hospodáře v každodenní praxí představitelů obcí a měst,
  6. Zákonné povinnosti představitelů obcí a měst - občanskoprávní a trestně právní odpovědnost,
  7. Nový stavební zákon - stavební právo a stavební zákon v praxi obcí a měst a chystané změny (nový zákon),
  8. Investiční výstavba infrastruktury obcí a měst v praxi.

Jubilejní patnáctý ročník setkání představitelů obcí a měst Plzeňského kraje se konal 19. září 2019 v Plzni, resp. v Malesicích, městském obvodu Plzeň 9.

Úvodní slova patřila panu Lukáši Tesařovi, jednateli a majiteli pořádající společnosti Regionservis. Vyjádřil potěšení nad opětovným shledáním s představiteli samosprávy a popřál příjemný den.

Účastníky setkání přivítal a pozdravil rovněž pan Aleš Tolar, starosta Malesic. Představil městskou část i místo konání, Malesický dvůr.

V první přednášce se paní Petra Gajdošová, zástupkyně Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, zabývala pravidly činnosti výborů a komisí zastupitelstva a rady obce či města. Prezentovala nový metodický materiál, který k tomuto tématu ministerstvo vydalo. Podala ucelený přehled legislativy, která se k dané otázce vztahuje. Zmínila nejčastější praktické příklady, které daný odbor řeší (zřizování výborů a komisí, volbu jejich předsedy, návrhy na projednávání, vymáhání pravomocí, spolupráce s vedením obcí a pracovníky obecních, městských úřadů).

Pan Petr Kolář, právník, vysokoškolský pedagog a starosta města, hovořil k problematice správy obecního majetku přístupem řádných hospodářů. Shrnul všechny legislativní normy dotýkající se správy majetku a podal k nim příslušný komentář. Zmínil problémy neplatnosti právních jednání obcí z důvodu porušení zákona, časté nedostatky při zveřejňování prodeje obecního majetku, výhody i nevýhody prodeje majetku formou veřejných dražeb, upozornil na velké problémy při odchýlení od cen obvyklých při prodeji majetku. Popsal možné dopady občanskoprávní i trestněprávní pro zastupitele. V průběhu vystoupení zazněla řada dotazů a připomínek od posluchačů, které směřovaly ke lhůtám při uzavírání smluv nebo k problémům se zveřejňováním břemen.

Moderní řešení od ČSOB nabídl pan Roman Hrdina, zástupce ČSOB. Předvedl služby ČSOB Pojišťovacího makléře ve vztahu k obcím a městům. Nabídl konzultační služby při vytváření rozvojových projektů, nabídl také přednášky o finanční gramotnosti pro základní a střední školy.

Nad nejčastějšími dotazy představitelů samosprávy se zamyslel pan Martin Zemek, zástupce společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Prezentoval komplexní a účinné řešení pro komunální techniku.

Vedoucí Oddělení souhrnných vztahů územních rozpočtů a správy programu kapitoly VPS Ministerstva financí ČR paní Karla Rucká podala velmi příznivé souhrnné výsledky o financování a hospodaření obcí. Ukázala nárůst daňových příjmů obcí, konstatovala maximální úroveň přebytku rozpočtů obcí a krajů. Okomentovala letošní státní rozpočet, a to především s ohledem na parametry systému rozpočtového určení daní, které by měly být pro obce výhodnější (navýšení příspěvku obcím na výkon státní správy, na řešení opatrovnictví, na regionální školství). Vysvětlila strukturu připravovaného rozpočtu na r. 2020.

Na vystoupení zástupkyně ministerstva financí navázal pan Luděk Tesař, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv. Vyzval obce a města k většímu investování, k maximálnímu využití současné pozitivní ekonomické situace státu. Doporučil nově zvoleným samosprávám, aby si udělaly inventuru připravených rozvojových projektů a samy se pustily do přípravy dalších. Doporučil, aby zaměřily svoji pozornost především na investování do veřejných budov a ploch. Varoval před projekty připravovanými nikoliv podle potřebnosti a užitečnosti, ale podle toho, na co jsou zrovna k dispozici nějaké dotace. Ukázal možnosti zjednodušení obecních rozpočtů, nabídl pomoc při sestavování rozpočtů na r. 2020.

Efektivní řešení gastroodpadu včetně živočišné kategorie 3 vysvětlila paní Hana Dezortová ze společnosti DEKOS R, s.r.o. Ukázala rozdíl mezi současným zacházením s uvedeným druhem odpadu a efektivním, ekonomickým a ekologickým zařízením GreenGood. To lze využívat od malých škol a provozoven až po velké kompostárny a provozy. Vše dokumentovala na konkrétních příkladech z Plzeňska.

Společnost Empemont, s.r.o., Valašské Meziříčí, předvedla nové trendy v oblasti varovných a vyrozumívacích systémů (bezdrátových rozhlasů), veřejného osvětlení, ukazatelů rychlosti, zpomalovacích semaforů, odvlhčovačů staveb. U jednotlivých zařízení pan Dalimil Vávra vysvětlil jak technické parametry, tak především jejich využití v praxi, uvedl možnosti dotačních prostředků na pořízení uvedené techniky.

Závěrečné vystoupení v podání pana Josefa Hlavičky, advokáta, odborníka na nemovitosti a stavební právo, partnera advokátní kanceláře Havel a Partners, patřilo představení věcného záměru nového stavebního zákona a jeho dopadu na rozhodování orgánů obcí a měst. Shrnul hlavní aktuální problémy současného stavebního práva a možnosti jejich vyřešení zmíněnou novelou. Zabýval se rovněž kvalitou rozhodovacích procesů současných stavebních úřadů a dotčených orgánů státní správy. Prezentoval hlavní, zásadní změny, které by novela měla přinést, nastínil časový rámec přípravy a schvalování novely. Jeho vystoupení vzbudilo bouřlivou reakci přítomných představitelů obcí a měst. Všichni tazatelé vyjádřili jednoznačný nesouhlas s připravovanými změnami. Velmi nevěřícně se postavili k tomu, že by mohlo v této oblasti dojít k nějakému zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Všichni vystupující sklidili od svých kolegů souhlasný potlesk. Starostové požádali přednášejícího, aby nesouhlasný a nevěřícný názor tlumočil zpracovatelům novely. 

Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a přátelskému posezení u trochu pozdního oběda.
 


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare