Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

15. září 2016 - VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

      VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

      Místo konání: PRAHA - LIBEŇ, HOTEL STEP***, ul. Malletova 1141/4, stránky místa konání: zde klikněte odkaz google.com: zde klikněte odkaz mapy.cz: zde klikněte

CÍL:
Cílem Národního setkání komunálních a státních politiků je dostat odpověď na otázky:

 1. Jaká je vládní koncepce nakládání s vodou v krajině?
 2. Má vláda strategii pro boj se suchem nebo naopak povodněmi? Co se změnilo od posledních pohrom?
 3. Plánuje se konkrétní forma podpory obcí a měst v budování preventivních opatření?  
 4. Jaké vlivy na život v dotčených obcích bude mít výstavba nových vodních nádrží a děl?
 5. Nakolik jsou rozdílné či shodné pohledy Ministerstva zemědělství a životního prostředí?
 6. Jaké se chystají legislativní změny v oblasti vodního hospodářství?
 7. Existuje efektivní strategie nakládání s odpady v obcích a městech a jak funguje?
 8. Jaký je plán odpadového hospodářství z pohledu státu, vlády a státní správy?
 9. Jaká jsou konkrétní opatření týkající se územních samospráv a stav tvorby plánů v krajích?
 10. Jaké konkrétní plány rozvoje a podpory odpadového hospodářství existují pro obce a města?
 11. Co přinese nový zákon o odpadech, jaké pozitivní a negativní dopady bude mít pro budoucnost odpadů v obcích?

HLAVNÍ TÉMATA:

Vodní hospodářství a obce:

 • Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva zemědělství: hospodaření s vodou v krajině, snižování nepříznivých důsledků sucha a povodní (mj. připravovaná výstavba nových vodních nádrží), pozemkové úpravy, protierozní opatření, protipovodňová opatření, krajinotvorná opatření a další;
 • Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí;
 • Aktuální programy pro kraje, města i malé obce, možnosti financování projektů z národních a evropských zdrojů v kompetenci Ministerstva zemědělství;
 • Aktuální možnosti financování vodohospodářských projektů v kompetenci Ministerstva životního prostředí;
 • Připravované návrhy novel zákonů v oblasti vod.

Odpadové hospodářství a obce:

 • Současný systém nakládání s komunálními odpady ve městech a obcích (sběr, svoz, třídění a využití) a jeho výhledy do roku 2024; Priority nového Plánu odpadového hospodářství; Současný stav tvorby Plánů odpadového hospodářství v krajích; Program předcházení vzniku odpadu v ČR – opatření týkající se územních samospráv;
 • Aktuální programy pro města a obce a možnosti financování projektů z národních a evropských zdrojů v kompetenci MŽP (SFŽP); které přispívají k efektivnímu nakládání s odpady a snižují nepříznivé důsledky nakládání s odpady na životní prostředí;
 • Návrh nového zákona o odpadech – nejdůležitější změny, které se dotknou měst a obcí, současný stav přípravy.

TISKOVÁ ZPRÁVA:

Šťastnou sedmičku mělo ve svém názvu letošní Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky, které se konalo 15. 9. 2016 v kongresových sálech pražského hotelu Step. Hlavním tématem bylo vodní a odpadové hospodářství obcí a měst. Úvodního slova se ujal pan Lukáš TESAŘ, majitel pořádající společnosti Regionservis s.r.o., který přivítal účastníky a ohlédl se za minulými ročníky národních setkání. Přítomné pozdravil rovněž pan Ing. Stanislav Martinec, jednatel společnosti KOMA Modular, s.r.o., generálního partnera akce. Pan Martinec představil svou firmu, která se zabývá modulární výstavbou především školek a škol v zahraničí, kde je tento velmi rychlý způsob výstavby velice populární. Hovořil též o podílu na obnově infrastruktury v Itálii po rozsáhlých zemětřeseních. Kromě školek a škol zmínil též množnosti pro sport, kulturu a sociální potřeby. Přítomným se prezentace velice líbila s tím, že pan jednatel zapůsobil i desítkami konkrétních referencí, kde ani při jedné nezaváhali a vše dodali v termínu a bez navýšení původně smluvené ceny, což je doslova unikát.  

Začátek první odborné části patřil vystoupení pana RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., vrchního ministerského rady, zástupce sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR. Popsal koncepci vodohospodářské politiky státu z pohledu ministerstva zemědělství, ukázal řadu zajímavých příkladů z praxe. Zmínil problémy spojené s přípravou stavebních akcí, které se kvůli výkupu pozemků protahují na desítky let. Pro doplnění svých slov předal zájemcům doplňující tiskový materiál ministerstva. Nezapomněl zmínit význam zadržování vody v krajině a disponibilní zásoby pitné vody v evropských zemích. Hovořil téže o rozvoje závlah, rekonstrukci rybníků a nádrží, rozvoji vodovodů, čistíren odpadních vod. V neposlední řadě se dostal i přípravě koncepce na omezení následků sucha nedostatku vody na našem území, nebo například "velké novely vodního zákona". Zajímavá byla i zmínka o postoji ochránců životního prostředí, kteří prosazují mokřady a přirozený způsob zadržování vody v krajině a přístupu vodohospodářů, kteří se ptají kolik vody je možno v krajině efektivně zadržet. Zároveň padlo i na názory obcí a měst o kterém se začalo intenzivně diskutovat, např. omezení rozvoje obcí, nesouhlasy vlastníků pozemků, obavy o ceny, změny v krajině a narušení běžného způsobu života. Této debatě patřil závěr jeho příspěvku. Obdobnou tematikou, ale z pohledu ministerstva životního prostředí, se zabýval pan  Ing. Jaroslav Kinkor, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce a plánování v oblasti vod odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR. Poznatky o adaptaci měst na změnu klimatu a s tím spojenou metodiku pro města a obce přednesl pan Josef Novák, ředitel CI2, o. p. s. Také on předal posluchačům příslušný studijní materiál.

Všechna vystoupení velmi zaujala, a tak následovala řada dotazů a připomínek. Zazněla kritika na obrovské finanční prostředky, které se dosud vynaložily na budování kanalizací. Mnozí starostové vidí v této aktivitě spíše výhodný byznys pro stavební firmy a uvítali by investice do jiných oblastí. Dotazy směřovaly také na problém splavnění Labe, řešení suchých ploch na Příbramsku, nebo na nedávno podepsané memorandum Číny, ve kterém se zavázala snížit negativní vlivy na životní prostředí.

V závěru prvního jednacího bloku se prezentovali zástupci hlavních partnerů akce. Pan Jiří Vyvial, jednatel společnosti I-TEC Czech, spol. s r.o., poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl přítomným řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Ing. Mojmír Jiřikovský, jednatel společnosti JRK BioWaste management s.r.o., nabídl obcím spolupráci na třídění odpadů a provádění osvěty v této oblasti. Do třetice pan Ing. Daniel LUČNÝ, zástupce společnosti VIA ALTA a.s., informoval o možnostech třídění a recyklace odpadů na úrovní samosprávy.

Druhý část přednášek byla zaměřena na dotační programy určené obcím v novém programovém období let 2014 – 2020. Představitel Ministerstva zemědělství ČR pan Bc. Karel Pelikán, zástupce ředitele odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod, představil aktuální dotační programy v rámci sekce vodního hospodářství. Poté pan Ing. Josef Tabera, ředitel odboru Řídící orgán Programu rozvoje venkova, představil obdobné možnosti podpory ochrany vod a půdy v rámci zmíněného Programu rozvoje venkova. Z pohledu Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí se stejnou tématikou zabýval pan Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. Dotazy od posluchačů se tentokrát dotkly problematiky financování projektů na odvádění dešťových vod a na možnosti spolupráce více obcí na přípravě, realizaci a spolufinancování společných projektů. Velmi kriticky se hovořilo o hospodaření současných zemědělců, kterým jde povětšinou jen o dotace a nikoliv o skutečné hospodaření a souznění s přírodou.

Závěrečná část přednášek byla věnována připravovaným změnám v legislativě odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší. Ucelený přehled připravovaných návrhů novel zákonů v oblasti vod podal pan Ing. Evžen Zavadil, vedoucí oddělení ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR. Zaměřil se především na změny, které se dotknou působení samospráv a jejich obecních, městských úřadů. Jeho slova pak doplnil pan Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR, který se podrobně věnoval návrhu nového zákona o odpadech, a to opět především nejdůležitějším změnám, které se dotknou měst a obcí. Nastínil současný stav přípravy novely a další předpokládaný harmonogram jejího projednávání. Praktický pohled na odpadové hospodářství v zahraničí nabídla paní Ing. Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky, z.ú. Podělila se o své osobní zkušenosti, jak se s touto problematikou popasovali v několika italských a dánských městech, svá slova ilustrovala množstvím fotografií a hodnotících grafů. Další praktický pohled na věc nabídl pan Ivan Kazda, starosta obce Kněžice a člen pracovní skupiny pro životní prostředí, Sdružení místních samospráv. Seznámil přítomné, a to především představitele ministerstev, s názory svých kolegů z obcí a měst na připravované legislativní změny v oblasti vod a odpadů. Vyjádřil nespokojenost s tím, že orgány státní správy příliš nepřihlížejí k připomínkám z praxe. Závěrečné vystoupení patřilo panu Ing. Petru Havelkovi, výkonnému řediteli České asociace odpadového hospodářství. Ten se nad návrhem nového zákona o odpadech zamyslel z pohledu firem a společností. Také on doporučil, aby se při přípravách legislativních změn více diskutovalo s odbornou veřejností a zástupci samosprávy.Závěr setkání tradičně patřil losování pěkných dárků věnovaných obchodními partnery Regionservisu a přátelskému posezení u trochu pozdního oběda. Prosluněné počasí a přátelská atmosféra přispěla ke zdárnému průběhu setkání.


GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

KOMA MODULAR S.R.O.

Video

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:118
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů81
Místostarostů, náměstků16
Zastupitelů, radních4
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Vedoucích úředníků7
Ostatní8

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare