Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

2. června 2016 - IV. Nový zákon o veřejných zakázkách a smlouvy uzavírané samosprávami

Místo konání: PRAHA, HOTEL ATLANTIC***, Na Poříčí 1074/9, MÍSTO KONÁNÍ: ZDE MAPA: ZDE

Cílová skupina:
starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní, tajemník, jednatel nebo ředitel společnosti zřízené samosprávou apod. Právník, zaměstnanec města mající na starosti investice, výběrová řízení a smlouvy.

Cíl konference:
Účastníky komplexně seznámit s celým postupem při výběru dodavatele, od zadání výběrové řízení až po řešení smlouvy, práva a odpovědnosti. Představit nový zákon o veřejných zakázkách a jeho dopady do praxe. Celou problematiku vysvětlit na konkrétních příkladech a vzájemných vazbách na další zákony, judikáty a praxi.

Zaměření:
Nový zákon o veřejných zakázkách č. 134-135/2016 sb., účinný od 1. října 2016. Komplexní představení nového zákona, přehled změn nového a starého znění, nové zásady zadávání veřejných zakázek, účelnost nakládání s veřejnými prostředky, horizontální a vertikální spolupráce, kvalifikace a hodnocení a nová terminologie, smlouva o dílo, oprávnění na její uzavření, péče řádného hospodáře, stavba jako předmět díla, zajištění smluvních povinností, předání a převzetí díla, zákonná a smluvní odpovědnost za vady, uplatnění záruky na jakost, insolvence dodavatele, zákonné povinnosti představitelů obcí, neplatnost smluv, předsmluvní odpovědnost, právní vady smluv, zveřejňování záměru, odpovědnost představitelů obcí za škodu a trestněprávní odpovědnost.       

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu.
NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH – ODBORNÉ PŘEDSTAVENÍ ZÁKONA S DOPADY DO PRAXE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
9:10Komplexní odborné představení změn v novém zákoně o veřejných zakázkách:
 Mgr. Petr PRÁŠEK, advokát odborník na veřejné zakázky, AK Janstová, Smetana a Nevečeřal
 
 • Nové zásady zadávání veřejných zakázek, účelnost nakládání s finančními prostředky,
 • výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona, horizontální a vertikální spolupráce,
 • předběžná oznámení a zdůvodnění veřejné zakázky – snížení administrativní zátěže zadavatele,
 • lhůty a jejich počítání,
 • kvalifikace a hodnocení, nová pravidla hodnocení kvality nabídek dodavatelů,
 • uzavření a změny smlouvy, zvýšení limitu pro vícepráce na 50%,
 • uveřejňování,
 • porovnání a souvislosti v praxi podle starého a nového zákona,
 • přijaté pozměňovací návrhy a nabytí účinnosti nového zákona,
 • stručný přehled majetkoprávní a trestněprávní odpovědnosti.
10:20Společná diskuze k novému zákonu o veřejných zakázkách.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:4020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem
SMLOUVY O DÍLO, STAVBA JAKO PŘEDMĚT DÍLA, SMLUVNÍ ZÁRUKY ZA KVALITU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, PLNĚNÍ SMLOUVY A INSOLVENCE ZHOTOVITELE, PÉČE ŘÁDNÉHOSPODÁŘE DLE ÚPRAVY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O KONTROLE
11:00Smlouvy o dílo z pohledu zákonné úpravy a judikatury soudů
 JUDr. Stanislav SVITÁK, Ph.D., soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem
 
 • oprávnění uzavřít smlouvu o dílo – jednání podnikatele
 • péče řádného hospodáře dle úpravy NOZ a ZOK,
 • stavba jako předmět díla,
 • zajištění smluvních povinností (zádržné, bankovní záruka, smluvní pokuta, zajišťovací směnka),
 • předání a převzetí díla,
 • zákonná a smluvní odpovědnost za vady díla ze strany zhotovitele, subdodavatele a zpracovatele projektové dokumentace,
 • uplatnění záruky za jakost,
 • vliv insolvenčního řízení na smlouvu o dílo.
12:30Společná diskuze k tématu.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:4020 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem
ZÁKONNÉ POVINNOSTI PŘEDSTAVITELŮ SAMOSPRÁV PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV, NEPLATNOST, PRÁVNÍ VADY, ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁMĚRU I SMLUV, OBJEKTIVNÍ, HMOTNÁ I TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
13:00Zákonné povinnosti představitelů obcí při uzavírání smluv; důvody neplatnosti smluv, objektivní odpovědnost za způsobenou škodu, vybrané aspekty trestněprávní odpovědnosti 
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník s letitou praxí v územní samosprávě jako místostarosta
 
 • Absolutní a relativní neplatnost uzavíraných smluv,
 • předsmluvní odpovědnost,
 • Právní vady smluv uzavíraných obcemi – pravomoc orgánů obce; odchylky od obvyklé ceny 
 • Povinnnost zveřejňování záměru dle novelizovaného obecního zřízení
 • Zveřejňování smluv dle zákona o registru smluv
 • Objektivní odpovědnost představitelů obcí za škodu způsobenou obci
 • Trestněprávní odpovědnost představitelů obcí 
14:20Společná diskuze k uvedenému tématu
14:30UKONČENÍ KONFERENCE TEPLÝM POZDNÍM OBĚDEM

 

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:57
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů17
Místostarostů, náměstků7
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů6
Vedoucích úředníků8
Úředníků6
Ostatní11

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare