Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

9. června 2011 - V. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA
V. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR
9. června 2011, Praha, Kongresové centrum ČNB


Pod záštitou premiéra vlády České republiky RNDr. Petra Nečase se uskutečnil 9. června v kongresovém sále České národní banky již pátý ročník Národního setkání starostů, primátorů a hejtmanů. Zúčastnilo se ho na 200 představitelů a zástupců zahraničních zastupitelských úřadů v České republice, vlády, zákonodárných sborů, orgánů ústřední státní správy, územních samospráv ČR a čestných hostů.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ A UVÍTÁNÍ
Jednodenní setkání zahájil státní hymnou operní zpěvák a držitel Ceny Thálie Jiří Horký. Účastníky konference přivítali hostitel Lukáš Tesař, majitel společnosti Regionservis a za generálního partnera Národního setkání společnost Elektrovin, a. s., Ing. Taťána Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení.

REFORMY – FINANČNÍ A V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Odbornou část programu uvedl první náměstek ministra financí RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA. Ve své přednášce informoval o aktuálním stavu připrav reformy veřejných financí. Zmínil také údaje o příjmech a výdajích státního rozpočtu včetně narůstajícího státního dluhu a zvyšujících se nákladů na jeho splácení.

První náměstek ministra práce a sociálních věcí Bc. Vladimír Šiška, MBA pak prezentoval změny, které připravuje jeho resort v oblasti sociálních služeb. Věnoval se také problematice zaměstnanosti. V následující diskusi se účatsníci setkání zabývali navrhovanými změnami, které se budou týkat delimitace zaměstnanců z městských úřadu na úřady práce. Upozorňovali zároveň na rozdílnost informací, které předkládá ministerstvo práce a sociálních věcí a které šíří úřady práce. Nechyběly ani dotazy, které souvisejí s poskytováním veřejno prospěšných prací. V diskusi zaznívaly i otázky k důvodům zadluženosti státu.

PŘÍMÁ VOLBA STAROSTŮ V ČR A ZAHRANIČÍ
Chystanou úpravu volebního systému v souvislosti s přímou volbou starostů v ČR objasnil ve svém vystoupení JUDr. Stanislav Polčák, poslanec a předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zmínil také výhody i nevýhody přímé volby starostů v podmínkách ČR. V diskusi si starostové postěžovali, že to vypadá tak, že o zavedení přímého způsobu volby starostů je už rozhodnuto. Navíc návrh vyvolává víc otázek, než je odpovědí. K tématu se vyjádřil také Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra, a to zejména z pohledu svého resortu.

Se způsobem volby starostů územních samospráv ve Velké Británii a Severním Irsku, seznámila velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice J. E. Sian MacLeod. Britové rozhodují o způsobu komunálních voleb v referendu. Při tomto hlasování se řídí především nákladností a efektivitou volebního systému. Zajímavá byla také informace, že první přímou volbu starostu zavedlo město Londýn.

PŘÍPRAVA RUD A VÝVOJ HOSPODAŘENÍ OBCÍ
Ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí Jan Zikl vysvětlil v úvodu své prezentace přípravu nového zákona o rozpočtovém určení daní. Mimo jiné uvedl halvní principy navrhované právní úpravy, jimiž jdou: změna v sazbách daně z přidané hodnoty (zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty na 14 % s účinností od 1. ledna 2012, zavedení jedné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 % s účinností od 1. ledna 2013); změna rozpočtového určení daně z přidané hodnoty (snížení podílu na výnosu daně z přidané hodnoty na 19,93 % pro obce a 8,29 % pro kraje s účinností od 1. ledna 2012, snížení podílu na výnosu daně z přidané hodnoty na 19,90 % pro obce a 8,28 % pro kraje s účinností od 1. ledna 2013); zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě u daně z příjmů fyzických osob o 1 800 Kč ročně, tzn. o 150 Kč měsíčně.

V další části svého vystoupení se věnoval i na vývoj zadluženosti obcí a státu. Podle ředitele Jana Zikla je nutno si dávat pozor na to, aby běžné výdaje na provoz nerostly opakovaně rychleji než běžné příjmy. Je dobré mít přehled o všech provozních výdajích. Každoročně je vhodné posuzovat možnosti úspor. Vyplatí se vyjednávat o cenách nakupovaných služeb. A pak také nepůjčovat si na úhradu provozních výdajů. Je potřeba dbát i na financování investic. Před rozhodnutím o realizaci rozsáhlejší investiční akce je nutno provádět kontrolu na disponibilní rozpočet (rozpočtový výhled). Obec by měla dobře zvážit realizaci projektů, které svým rozsahem přesahují její reálné potřeby a možnosti, a které generují další režijní výdaje. Není nutno zbytečně zvyšovat zadlužení, když už si půjčovat, tak investovat a nepoužívat takto získané zdroje na spotřebu.

Hlavní výzvy pro finance obcí, měst a veřejné správy přednesl Ing. Luděk Tesař, ekonom, odborník na financování a hospodaření samospráv.

ZADLUŽENOST VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A KONTROLA VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ
Jak stabilizovat veřejný dluh ČR? To byl název přednášky prof. Jana Śvejnara, ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády ČR. Co se týče výše dluhu, je ČR v rámci zemí EU na 7. místě (dosud nebyla překročena Maastrichtská kriteria, tj. dluh převyšující 60 % HDP). Úpadek ČR v ratingovém hodnocení: nyní na hodnotě „BBB“. Mnohé země EU, světa se úspěšně vypořádávají s mnohem větším dluhem. Dluh je nutno rychle řešit, neotálet, neutápět se v nesmyslných, politických problémech, využít zatímního růstu HDP. Podle prof. Švejnara jsou tři možné scénáře řešení: statický, pesimistický, aktivní. Uvedl také několik příkladů možných řešení situace: posílit sílu vlády, zvýšit transparentnost veřejných institucí, zajistit nezávislý dohled; omezit zbytečné výdaje, nastartovat reformy veřejných financí; upravit daňový systém (omezit danění práce, přesunout danění na spotřebu); upravit do rovnováhy tržní hospodářství se sociální politikou.

Ing. František Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR se ve svém vystoupení zaměřil na kontrolu veřejných výdajů ĆR. Vyjádřil oprávněný údiv nad zásadními nedostatky v činnosti státní správy. Zdůraznil, že NKÚ se soustřeďuje ve své kontrolní činnosti na pět hlavních cílů. Jsou to dotační politika, finanční prostředky ze zahraničí, hospodaření s majetkem, významné investice a závěrečné účty kapitol státního rozpočtu. Jak konstatoval, neustále se opakují stejné chyby, nenásledují však žádná opatření. Řada státních institucí pracuje bez jakékoliv kontroly, naproti tomu oblast samosprávy je pod neustálým dozorem: proč takový rozdíl? Samosprávy musí podle zákona o obcích a dalších právních norem řádně projednat a schválit své závěrečné účty, ale státní závěrečný účet se vůbec neschvaluje, pouze bere na vědomí. V posledních několika letech se státním závěrečným účtem Poslanecká sněmovna vůbec nezabývala.

S hospodařením německých obcí seznámil velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR J. E. Johannes Handl. Tamní obce musí mít zaručeno právo řešit si své věci včetně hospodaření. To jim ukládá federální ústava i zákony jednotlivých spolkových zemí. Rovněž samy si určují velikost jednotlivých státních daní (z nemovitostí, z podnikání atd.), kromě toho si mohou stanovit vlastní daně (ze zvířat atd.). Zmínil také některé problémy. Narůstá například přesun pravomocí od státu na obce bez odpovídajícího finančního přispění na tuto práci. Ze strany obcí proto sílí tlak na zákonné řešení této situace. Řada obcí se dostává do vážného zadlužení, stát řeší formu komisí, které by měly podobné situace řešit, usměrňovat. Zatím však nebylo dosaženo žádného výsledku.

Velvyslanec Nizozemského království J. E. Jan Cornelis Henneman představil finanční postavení nizozemských municipalit. Zároveň připomenul kontakty mezi českým Svazem měst a obcí a nizozemskou obdobou VMG, založení společné dceřiné organizace MEPCO. Překvapivá byla informace, že v Nizozemsku je celkem jen 418 obcí. Navíc všechny mají stejné povinnosti bez ohledu na velikost území a počet obyvatel. Zatímco zastupitelstvo obce je voleno v obecních volbách, starostu je jmenován královnou. Zákon o obcích určuje možnosti daní, každá obec se však může rozhodnout, které z nich zavede a v jaké výši. Dalším zdrojem příjmů je fond měst a obcí. Každá obec dostane svůj podíl a sama se rozhodne o jeho využití. Každá obec musí mít ze zákona vyrovnaný rozpočet! Pokud by měla schodkový, okamžitě nastoupí do jejího vedení státem jmenovaný správce a hledá řešení vzniklé situace. Za uplynulých 5 let se tak stalo pouze v 6 případech! Obce musí využívat poradenství. Sbor poradců jmenuje královna.

V současnosti se v Nizozemsku zvyšuje tlak na boj proti korupci, za vyšší transparentnost. V obcích vznikají nezávislé aktivity. Obce mezi sebou dokonce soutěží o nejlepší finanční řízení.

RIZIKA FINANCOVÁNÍ MUNICIPALIT
Rizikům financování obcí, měst a krajů se věnoval v záverečné přednášce Národního setkání viceguvernér ČNB prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík. Podle něho každá investice přináší riziko svého znehodnocení. Rizikem může být protistrana – je nutno pečlivě vybírat partnery pro jednání, investici, projekt atd. Rizikovým může být i emitent cenného papíru – je nutno pečlivě vybírat, kam investovat, u veřejných financí obzvláště. Pozor je třeba dávat i na proměnlivosti kurzů – je to problém u časově náročných projektů. Nebezpečným se může stát propad kurzů při ekonomických, politických krizích nebo přírodních katastrofách. Proto je vhodné dodržovat některá základní pravidla: na finančním trhu není nic garantováno; nelze dosáhnout maximálního zisku při minimálním riziku. Prof. Tomšík apeloval na účastníky, aby nespoléhali na to, že obchodník s cennými papíry musí uhradit ztrátu způsobenou pohybem trhu či chybným rozhodnutím investora. Ani na to, že ztráty územních samosprávných celků na finančním trhu budou kryty Garančním fondem obchodníků s cennými papíry. A už vůbec ne na to, že náklady spojené s operacemi na finančním trhu jsou nízké a že všechno dobře dopadne. Upozornil je také na možnost konzultovat investoční záměry s odborníky ČNB.

PREZENTACE PARTNERŮ
Na Národním setkáníse prezentovali i jeho hlavní partneři. Velkou pozornost financování a řízení rizik územních samospráv věnovali zástupci Komerční banky, Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit přednesl San de Senart.

Miroslava Vošoustová, ředitelka sekce Marketing a péče o zákazníky, VERA, spol. s r. o., prezentovala, jak by měl vypadat efektivní úřad roku 2011.

Vy víte jak, my víme s čím, aneb stručný přehled možností, typu komunálních vozidel pro údržbu měst a obcí – to byl název prezentace Jiřího Vyviala, jednatele společnsoti I-Tec Czech, spol. s r. o.

Přednášky generálního partnera, hlavních partnerů a některých řečníků jsou k dispozici na www.regionservis.cz – viz Archiv pořádaných akcí.

PŘEDÁNÍ DARU
V průběhu Národního setkání se usktečnila také jedna příjemná událost – darování šeku ve výši 100 tisíc korun zástupcům Církve československé husitské, správci Husova rodného domu v Husinci. Dar převzal z rukou majitele společnosti Regionservis Lukáše Tesaře patriarcha ThDr. Tomáš Butta.

 


GENERÁLNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

HLAVNÍ PARTNER SETKÁNÍ:

 

Video

červen 2011, záštita předsedy vlády pana RNDr. Petra Nečase

červen 2011, záštita předsedy vlády pana RNDr. Petra Nečase
Stáhnout (Adobe PDF)

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Národní setkání 2011

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:175
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů119
Místostarostů, náměstků29
Zastupitelů, radních7
Tajemníků, ředitelů úřadů8
Vedoucích úředníků3
Úředníků4
Ostatní5

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare