Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

29. března 2011 - Konference o řízení hospodaření a financování samospráv

TISKOVÁ ZPRÁVA
KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV
29. března 2011, Praha, Hotel Artemis


Po úspěšné premiéře konference na téma legislativní problematiky obcí a měst (Praha 22. 3. 2011) jsme uspořádali další premiéru, tentokrát o hospodaření a financování samospráv. Podle ohlasů účastníků akce vše dopadlo na jedničku. Dost možná na tom má zásluhu i řecká bohyně Artemis, po které je pojmenován hotel, ve kterém jsme se k rokování sešli.

Úvodní příspěvek patřil p. Stanislavu POLČÁKOVI, poslanci Parlamentu ČR, předsedovi výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a velmi živému a diskutovanému tématu rozpočtového určení daní. Doporučil přítomným obrátit pozornost k analýze Vysoké školy ekonomické, zveřejněné na webových stránkách Ministerstva financí ČR, ve které je daný problém rozebrán do všech detailů. Prezentoval obrovské rozdíly mezi daňovými příjmy čtyř velkých měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) a běžnými obcemi (např. Praha: 29.600 Kč/obyv./rok a Chlumec n. C. 6.800 Kč/obyv./rok!) Připomněl, že pouze 3 % příjmů je děleno dle počtu obyvatel, 3 % dle velikosti katastru, a celých 94 % dle koeficientů rozdělení daní. Česká republika je v evropských poměrech unikátní neobvykle velkým počtem obcí. Pokud by se měly příjmy obcí vylepšit, muselo by se do systému přerozdělování dostat navíc nejméně 11 miliard korun! K tomu by se musela učinit řada úsporných opatření – změny v příjmech Prahy, přidat výnosy z loterií, upravit daň z nemovitostí dle zákona (nikoliv dle vůle zastupitelstva obce), převést dotační prostředky přímo obcím, změnit podíl ze státního rozpočtu. Tím by se dosáhlo navýšení příjmů u běžných obcí v rozmezí 800 – 1600 Kč/obyv./rok.

Druhý zásadní příspěvek přednesl p. Michal KOLÁČEK, náměstek ministra pro místní rozvoj. Informoval o připravovaných změnách zákona o veřejných zakázkách. Krátce se ohlédl do minulosti – zákony v tomto směru byly už za Rakouska – Uherska a také v meziválečném období. V současnosti se prostřednictvím veřejných zakázek realizují akce v hodnotě více než 600 mld. Kč. Hlavní navrhované změny v zákoně: snížení limitů pro veř. zakázku, zrušení losování, zamezení omezujících kvalifikačních požadavků, zamezení účasti na veř. zakázkách subjektům porušujících zákon, zrušení institutu důvěrných informací, zákaz změny smlouvy, možnost odstoupení od smlouvy, prohlášení o střetu zájmů, významné veř. zakázky schválit vládou či zastupitelstvem, panel expertů ad.

Z praktického pohledu řešených chybných veřejných zakázek se podíval na téma p. Kamil RUDOLECKÝ, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V uplynulém období tento úřad vydal na 500 rozhodnutí. Mezi stále opakované závažné prohřešky patří především dělení zakázky na několik menších akcí, které samy o sobě nedosahují na limity veřejné zakázky. Upozornil na zažitou argumentaci, že obec rozdělila akci z důvodu hodnoty svého rozpočtu. Tento argument neopravňuje k podobnému postupu! Velmi často se stává, že původně zadaná, předpokládaná hodnota akce se v průběhu realizace dostane nad hranici veřejné zakázky a tím opět vznikne závažné pochybení. Bez uveřejnění zakázky lze postupovat pouze ve výjimečných případech, např. při realizaci uměleckého díla, kdy je předem znám jeho autor, z krajně naléhavých důvodů, u dodatečných stavebních prací, které však nesmí překročit limit 20 % celkového rozsahu stavby. Zcela nepřípustné jsou veřejné zakázky „šité na míru“ prostřednictvím nejrůznějších vymezení (např. stáří techniky, konkrétní značky materiálů či výrobců, regionální omezení, požadavky na formální úpravy dokumentů atd.) Velkým problémem je dodatečné upravování základních údajů zakázky. K tomuto tématu následovala velmi živá debata, zaznělo velké množství dotazů.

Jednání konference pozdravil p. Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí, který převzal nad konferencí svoji osobní záštitu. Poděkoval za uspořádání akce a doporučil k pozornosti další vystoupení. Ve svém krátkém projevu se kriticky zabýval nebývalou byrokracií při získávání dotací.

Následoval rozsáhlý příspěvek p. Jana ZIKLA, ředitele odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financím ČR, na téma současného rozpočtového určení daní územních samosprávných celků a možných řešení struktury daně z pohledu ministerstva. Zadlužení obcí nenarůstá, činí celkem cca 80 mld. Kč, zatímco dluh státu roste velkou rychlostí a dosahuje hodnoty cca 1,5 bil. Kč! Příjmy obcí tvoří z 54 % daňové příjmy, z 30 % dotace, z 5 % kapitálové příjmy, z 10 % nedaňové příjmy. Příjmy jsou ovlivněny množstvím základních faktorů (počet obyvatel, velikost katastru, počet podnikatelských subjektů, počet zaměstnanců obce, daň z nemovitostí, vlastní hospodářská činnost obce). Daň z nemovitostí by měla být určena zákonem, neměla by záviset na vůli zastupitelstva. Předpokládá se navýšení místního poplatku za odpady ze současných max. 500 Kč na úroveň 800 – 1000 Kč, další navýšení příjmů obce by měla zajistit novela zákona o DPH a o loteriích. Dle prohlášení vlády by se měl snížit rozdíl mezi příjmy „chudých“ obcí a „bohatých“ měst, změnit by se mělo dominantní postavení Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Velkým problémem je tvorba dotačních programů, které nejsou stavěny pro potřebné věci v obcích, ale pro výstavbu nesmyslných, obrovských projektů. Nicméně je nutno využít doby přidělování dotací, která pravděpodobně skončí kolem r. 2013. Nikdo však netuší, co nastane po tomto termínu, jak se budou realizovat nejrůznější projekty obcí. Dalším velkým problémem, který je před obcemi, je nutnost zavedení odpisu majetku, jeho oceňování a další souvislosti. V průběhu vystoupení a po něm následovala záplava otázek a názorů představitelů obcí.

Daní z nemovitostí se podrobně ve svém referátu zabývala p. Alena HOLMES, ředitelka odboru majetkových daní, daně silniční, poplatků a oceňování Ministerstva financí ČR. Daň z nemovitostí (DZN) tvoří 6 % příjmu obcí, za r. 2010 se na této dani vybralo celkem 8,7 mld. Kč. Dohromady 312 obcí využilo svého práva navýšení koeficientu DZN (270 obcí koef. 2, 24 obcí koef. 3, 1 obec koef. 4, 11 obcí koef. 5). Zazněla důležitá upozornění pro zpracování příslušných obecně závazných vyhlášek obcí o DZN. V současnosti se prověřují nové možnosti řešení DZN, které by měly přinést především zjednodušení systému, zohlednit pozemky a budovy dle lokality, měly by se vytvořit mapy daňových základů. V obci Kamenice ve Středočeském kraji se nový systém ověřuje formou pilotního projektu, postupně by se měl projekt vyzkoušet v dalších 6 obcích. První úpravy by měly vstoupit v platnost v r. 2012.

Na podobné téma se přidal se svými postřehy také p. Jan KNÍŽEK, generální ředitel České daňové správy. Ozřejmil především připravovanou zásadní změnu – vytvoření systému tzv. jednoho inkasního místa. Mělo by vzniknout 14 těchto míst v jednotlivých krajích + 1 generální ředitelství. Od r. 2012 by také měly být tzv. specializované finanční úřady pro velké klienty (typu ČEZ, Lesy ČR apod.) Jedná se však pouze o organizační změny, na výši daní tyto změny nebudou mít žádný vliv. Byly zmíněny zásadní chyby ve zpracování dotací. Vzhledem k dlouhým termínům vyřizování dotací jsou obce mnohdy tlačeny do nesmyslných opatření, kdy dotace je ve skutečnosti přidělena na podzim a do konce kalendářního roku musí být proinvestována. Přitom je zřejmé, že nebylo možné vše organizačně ani technicky zajistit. Velkým problémem je placení vlastních podílů obcí na projektech, placení DPH, nedodržení skutečného účelu dotace. Doporučeno včasné projednání jakýchkoliv změn a úprav projektů formou dodatků ke smlouvám o dotace.

Závěrečným, praktickým doplněním informací bylo vystoupení p. Jiřího OEHLA, auditora, jednatele spol. O-Consult, s. r. o., Liberec. Jmenovaný upozornil na velkou důležitost smlouvy o přidělení dotace, která by měla obsahovat všechny potřebné náležitosti. Jakékoliv odchylky od nasmlouvaných skutečností by měly být včas řešeny dodatky ke smlouvě. Na čerpání dotace by měl být vytvořen samostatný účet, který umožní řádnou kontrolu čerpání finančních prostředků. Zazněla výzva ke hlídání oprávněných výdajů a také nepříjemnosti vyplývající z kurzových změn mezi Euro a Kč, k nastolení řádných kontrolních mechanismů, ke zpracovávání monitorovacích zpráv. V současnosti byl zaznamenán výrazný nárůst úmyslných pochybení, resp. finančních krádeží na straně představitelů obcí a jejich organizací. Důležitou součástí prezentace bylo shrnutí změn v účetnické legislativě, na které by měly obce řádně reagovat.

Na základě velkého množství dotazů, přednesených názorů a ohlasů ze zákulisí akce lze konstatovat, že se premiéra této konference vydařila. Určitě budeme přemýšlet o dalším ročníku, který bychom chtěli obohatit o témata dle požadavků představitelů obcí a měst. Děkujeme všem účastníkům setkání, všem přednášejícím, obchodním a mediálním partnerům.

 

Video

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Konference o řízení samospráv

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:57
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů15
Místostarostů, náměstků12
Tajemníků, ředitelů úřadů6
Vedoucích úředníků15
Úředníků8
Ostatní1

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare