Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

29. dubna 2010 - V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

29. dubna 2010, Hotel Olympik, sál Athéna, ul. Sokolovská 138, Praha 8

Pátou konferenci zaměřenou na bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích navštívilo přes šedesát posluchačů především z velkých měst. Kromě komunálních politiků dorazili také i odborníci z odborů dopravy a městští strážníci. Konferenci uvedli zástupci pořadatelů pan Lukáš Tesař majitel společnosti Regionservis s.r.o. a JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. prorektor vysoké školy CEVRO Institut o.p.s. Konference jako každý rok je pořádaná za přispění soukromých firem, partnerů, společností Chládek a Tintěra Pardubice a.s., člen skupiny Enteria, Bártek rozhlasy s.r.o., E-institut s.r.o., GGN inkaso CZ a.s..

Po úvodních slovech pořadatelů odborný program zahájil pan doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc. z Ústavu soudního znalectví v dopravě. Pan docent Šachl hovořil především o důležitosti psychických dopadů dopravních nehod na viníky a příčiny dopravních nehod v soudní praxi. Zároveň zmínil důležité aspekty chování chodců, cyklistů a dalších účastníků silničního provozu, za důležité označil především chytré chování, toleranci a sledování všech okolností v dopravě. Dotazy na pana docenta Šachla nebyly a proto volně navázal Ing. Jaroslav Heinrich z atelieru dopravního inženýrství HBH Projekt, s.r.o.. Pan inženýr v úvodu představil evropskou direktivu zajištění bezpečných pozemních komunikací. Dále představil projekt zaměřený na bezpečnost silničního provozu především u školek a škol, ve své prezentaci upozorňoval na nebezpečné zóny u škol., např. umístění parkoviště turistického vláčku na přechodu pro chodce!, nebo instalování reklamních poutačů restauratérů ve vozovce, chybějící část chodníků, nepřehledné a špatně označené přechody pro chodce apod. Pan inženýr také upozornil na skutečnosti a amorální dopady chování dospělých na děti, např. velmi často učitelé parkují u vchodu do škol, kde se tím zamezuje přehlednosti úseku a skutečnosti, že se řidič nachází v zóně zvýšeného nebezpečí střetu s chodci, dětmi. Zajímavé byly i detaily uváděné především z průzkumu v Libereckém kraji, instalace kontejnerů na tříděný odpad ve vozovkách. V závěru svého příspěvku pan inženýr shrnul problémy do následujících oblastí, chybějící přechody nebo naopak zcela zbytečně instalované, chybně instalované dopravní značení velmi blízko vozovce či chybně zvolené dopravní značky apod., svou pozornost si zasluhují především opatření u škol a nevhodné chování dospělých. V diskuzi se hovořilo o obytných zónách v centru měst, parkování, dopravní omezení apod. Důležité je klást důraz na jasné vyznačení prostoru věnovanému automobilové dopravě, pan inženýr zdůraznil význam omezení rychlosti a oddělení zón 30, pěších zón a obytných zón. Pan starosta Blovic se správně zeptal ve věci pravidel poskytování dotací na dopravní projekty, kdy často úředníci z příslušných ministerstev, poskytovatelů dotací hodnotí situaci v obcích bez znalostí a patřičného vzdělaní. Závěrem diskuze pak byl fakt, že by se problematikou měli zabývat skuteční odborníci a neměli by se mezi nutnost řešení a samotné realizace stavět zbytečné byrokratické bariéry. Z první antipatie účastníků se nakonec rozvinula velice důležitá a plodná diskuze spojená s výměnou názorů, která byla prospěšná pro všechny zúčastněné. Po diskuzi proběhla prezentace partnerů konference.

V odpolední části konference jsme bohužel museli omluvit neúčast pana plk. Ing. Leoše Tržila ředitele služby dopravní policie, který se musel věnovat svým služebním povinnostem. Jeho čas vyplnil pan prorektor Petr Kolář, který hovořil k tématu právní odpovědnosti veřejných činitelů při správě a údržbě pozemních komunikací. Řeč byla o judikatuře Nejvyššího soudu a rozhodnutích městských soudů v uvedené problematice. Pan prorektor upozornil na rozhodnutí soudu, která provedla odlišení vlastníka pozemní komunikace a vlastníka pozemku. V diskuzi se hovořilo o rozhodnutích soudu a působení veřejného ochránce práv. Pan prorektor Kolář s účastníky diskutoval o právní podstatě problému, postojích a rozhodnutích příslušných úřadů a soudů. Zajímavý dotaz byl na definici pojmu „chodník“, který jsme nakonec v diskuzi zvládli vysvětlit. Další řečník paní Jitka Heinrichová představila aktivity v oblasti preventivní výchovy dětí na základních a mateřských školách. Paní Heinrichová hovořila především o důležitosti vzdělávání a informovanosti a nebezpečí v silničním provozu. Jak sama uvedla, malé děti nejsou dostatečně vychovávány a vzdělávány v oblasti bezpečnosti silničního provozu a proto prezentovala praktické zkušenosti s výchovou dětí formou hry apod. Za hlavní problémy označila bezohlednost řidičů, nepřehledné úseky, špatné chodníky, bezdomovci, železniční přejezdy. Děti se velmi obávají bezdomovců, zvýšené kriminalita romských občanů apod. Maličkosti pro dospělé znamenají zásadní problém pro malé a prakticky bezbranné děti. Pani Heinrichová přednesla velmi cenné informace o průzkumu názorů dětí na riziková místa apod.

Poslední část programu konference byla věnována strategii navrhování zón 30 a řešení přechodů pro chodce.
Ing. Milan Dont z CDV v.v.i. hovořil o změnách v oblasti infrastruktury, řeč byla především o nepřiměřené rychlosti řidičů a problémů s tím souvisejících, navrhl proto přítomným posluchačům vytváření tzv. zón tempo 30, které se mají aplikovat výhradně v obytných oblastech měst a obcí nemají se tak dotýkat hlavních komunikací, aby nenarušili plynulost provozu. V praxi a výzkumu je ověřeno, že zóny s omezenou rychlostí mají minimální vliv na zdržení řidiče, naopak minimalizují rizika spojená se střetem s chodci a pomáhá dopravě i cyklistům. To co je v západní Evropě již mnoho let zcela běžné a osvědčené, stále čeká na zavedení v České republice. V další části svého příspěvku se pan Dont věnoval způsobu značení úprav a budování kvalitní dopravní infrastruktury. V závěru svého příspěvku pan Dont prezentoval výsledky průzkumu veřejného mínění a zdůraznil význam komunikace s veřejností.

Na pana Donta volně navázala paní Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. z ČVUT, řeč byla o rizikách pro chodce, autobusových a tramvajových zastávkách apod. Hned v úvodu paní Kočárková zmínila, že v Česku je 5x vyšší počet nehod, při kterých jsou zraněny či usmrceni chodci, upozornila proto na nebezpečné přechody a chodníky v obcích a městech, navrhla přítomným levná řešení na odstranění problému, samozřejmě nezapomněla uvést také chytrá řešení. Zvláště zajímavá byla psychologická opatření, vodorovná značení, střední ostrůvky, vysazená chodníková plocha apod. Nejméně nákladné jsou pak opatření psychologická. Každé opatření je však třeba přizpůsobit daným potřebám. Nemělo by se zapomínat ani na zastávky městské hromadné dopravy, kde je riziko střetu automobilu s chodcem veliké. V závěru paní Kočárková zdůraznila význam analýzy nehodovosti, v diskuzi se pak hovořilo o tom, že samosprávy mají velký zájem na realizaci bezpečnostních opatření, ovšem chybí jim spolupráce se správou krajských a státních komunikací, kteří možná takovou motivaci nemají.
Program konference uzavřel pana místostarosta města Jílové (Ústecký kraj) Mgr. Václav Zibner, který v úvodu krátce představil své město, volně pak navázal na problémy s velice dlouhou a frekventovanou silnicí č. 13, která vede skrz celé město a způsobuje tak občanům nemalé komplikace. Pan Zibner zmínil, že řešení na úrovni státu trvají mnoho let (až 5O let!) na obci se však musí pracovat mnohem účinněji a rychleji a proto prezentoval mnoho provedených a plánovaných úprav. Kromě známých řešení jako jsou autobusové zálivy, chodníky, přechody apod. padla řeč i na důležitost odvodnění komunikace a celkového urbanistického řešení města. V závěru pan místostarosta poděkoval za spolupráci ČVUT (metodická pomoc studentů) a spol. Regionservis s.r.o. (za informace a zprostředkování kontaktů). Ve městě Jílovém se také myslí na odpočinkové a parkovací zóny, jejich praktická doporučení a zkušenosti velice pomohli posluchačům. Pan místostarosta si postěžoval i na četnost tzv. „závodníků“, kteří hrubým porušováním pravidel bezpečnosti silničního provozu ohrožují obyvatele a především malé děti, která ještě tak dobře nevnímají rizika.

Závěrem konference byly losovány věcné ceny od pořadatele a partnerů.
 

Video

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v intravilánu ČR

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:74
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů8
Místostarostů, náměstků15
Zastupitelů, radních2
Tajemníků, ředitelů úřadů4
Vedoucích úředníků19
Úředníků19
Ostatní7

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare