Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

     VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

    Místo konání: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ - PŘEMYSLOVNY, ul. U Milosrdných 17 Praha - Staré Město POHLED NA VCHOD DO KLÁŠTERA: ZDE MAPA MÍSTA: ZDE

CÍL:
Cílem programu Národního setkání komunálních a státních politiků je dostat odpověď na otázky:

 1. Jaký je výhled budoucnosti veřejných financí v České republice?
 2. Má vláda vůbec ještě prostor pro investice, nebo vše pohltí běžné, provozní výdaje?
 3. Jaký je stav zadlužeností státu a náklady na správu dluhu a má vláda nějakou strategii na její splacení?
 4. Můžeme očekávat příchod další finanční krize v letech 2019 - 2022?
 5. S čím mohou komunální politici počítat v oblasti plánování investic a hospodaření?
 6. Co se stane po konci plánovacího období EU, tj. konci dotací z Evropské unie?
 7. Jaká je vládní podpora regionální politiky a existuje vůbec?
 8. Co mohou obce a kraje očekávat v rámci rozvoje dopravních infrastruktury, tzn. výstavby dálnic, silnic první třídy a rozvoje železniční dopravy?
 9. Jaké dotační programy připravují Státní fondy životního prostředí, dopravní infrastruktury a rozvoje bydlení?
 10. Jaký je dopad novely stavebního zákona do praxe investičního a územního plánování územních samospráv?
 11. Jak správně postupovat při správě cizího majetku?
 12. Co znamenají v praxi pojmy jako např. "Péče řádného hospodáře" nebo "Střet zájmů"?
 13. Jak účinně a bez rizika vybrat dodavatele nebo prodat veřejný majetek?
 14. Na co si dávat má investor pozor při uzavírání smluv s dodavateli?
 15. Jaká je vládní strategie nakládání s odpady, co se chystá a jak se mohou obce aktivně zapojit?

Tisková zpráva:

NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR
Praha, 1. - 2. 4. 2019

Na počátku dubna (1. - 2. 4.) uspořádala společnost Regionservis v pořadí již osmé Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR. Více než 130 zástupců samosprávy ze všech krajů naší vlasti, představitelů malých i větších obcí, městysů, měst i statutárních měst a jejich městských částí či obvodů se sešlo v nádherných, historických prostorech Anežského kláštera v Praze.

Pondělí 1. 4. 2019

Úvodní slova patřila panu Lukáši Tesařovi, majiteli a jednateli společnosti Regionservis, který návštěvníky přivítal, poděkoval jim za účast a popřál příjemný pobyt v hlavním městě.

Přítomné pozdravil rovněž pan Tomáš Aulický, manažer společnosti JRK Česká republika, s.r.o. - Generálního partnera Národního setkání.

Starostové si prostřednictvím dataprojekce připomněli nedávné sté výročí vzniku samostatného Československa. Průvodcem jim byl pan Luboš Velek, ředitel Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Zmínil významné postavy vztahující se k událostem r. 1918. Poutavě popsal tehdejší stav společnosti a nelehké počátky fungování nového státu v období do voleb v r. 1919.

Vzácným hostem setkání byla paní Alena Schillerová, ministryně financí ČR. Navázala na vzpomínku výročí naší vlasti, a to mottem Aloise Rašína: „Pracovat a šetřit!“ Ve svém vystoupení se zabývala vývojem státního rozpočtu a dluhu za několik uplynulých let. Zmínila nízkou nezaměstnanost a výborný stav veřejných financí (obcí a krajů). Podrobně okomentovala státní rozpočet na r. 2019, a to především s ohledem na předpokládané investiční záměry a vývoj mezd. Zodpověděla řadu dotazů ze strany starostů měst, které se povětšinou týkaly příspěvků na výkon státní správy, zdanění bank a poskytovatelů digitálních služeb, převodu majetku z obcí na stát. V závěru svého vystoupení popřála přítomným mnoho zdaru do jejich další činnosti.

Nad otázkou: „Jak se lidé rozhodují?“ se zamyslel pan Martin Zemek, zástupce společnosti I-Tech Czech, s.r.o. Poukázal na neefektivní vynakládání úsilí a peněz při opravách dosluhujících, starých vozů komunální techniky a nabídl řešení pomocí nových univerzálních vozidel. Požádal posluchače, aby se správně rozhodli…

Nejnovější trendy zklidňování dopravy v obcích a městech ukázal pan Michal Sedlák, místopředseda představenstva společnosti GEMOS dopravní systémy, a.s. Ve spolupráci se společností Regionservis by měla probíhat rozsáhlá osvěta o bezpečnosti dopravy. Je zapotřebí řešit parkovací plochy, prevenci nedodržování rychlosti, mít odvahu pro instalování nejmodernějších dopravních a bezpečnostních systémů, nečekat s řešením až do nějaké mimořádné, povětšinou tragické situace.

Na úvodní vystoupení ministryně financí navázal pan Miroslav Matej, ředitel Odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí ČR. Ve své prezentaci podal velmi příznivé souhrnné výsledky o financování a hospodaření obcí za období od r. 2001. Ukázal nárůst daňových příjmů obcí, konstatoval maximální úroveň přebytku rozpočtů obcí a krajů. Zmínil, že veřejné finance v ČR jsou v nejlepší kondici v celé EU. Okomentoval návrh státního rozpočtu na r. 2019, a to především s ohledem na parametry systému rozpočtového určení daní, které by měly být pro obce výhodnější (navýšení příspěvku obcím na výkon státní správy, na řešení opatrovnictví, na regionální školství, ve kterém dojde k navýšení příspěvku na žáka na 14500 Kč). Podrobněji rozebral problematiku financování městských částí či obvodů statutárních měst.

Z praktického pohledu se na veřejné finance podíval pan Luděk Tesař, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv. Vyzval obce a města k většímu investování, k maximálnímu využití současné pozitivní ekonomické situace státu. Doporučil nově zvoleným samosprávám, aby si udělaly inventuru připravených rozvojových projektů a samy se pustily do přípravy dalších. Doporučil, aby obce omezily přispívání na provoz nejrůznějších zájmových organizací, ale zaměřily svoji pozornost především na investování do budov a ploch využívaných těmito organizacemi. Varoval před projekty připravovanými nikoliv podle potřebnosti a užitečnosti, ale podle toho, na co jsou zrovna k dispozici nějaké dotace.

Pan Tomáš Hrodek, jednatel společnosti CityZEN Living, s.r.o., předvedl nabídku výstavby odpočinkových míst na veřejných prostranstvích. Ukázal sestavy betonových laviček, grilovacích míst, odkládacích prvků. Nabídl uspořádání společenských akcí s využitím prezentovaných produktů.

Chytrá řešení od Komerční banky a.s. nabídl pan Jan Hanuš, vedoucí KB EU Point, Komerční banky a.s.. Řešení pomohou zjednodušit systém placení a odbavování ve veřejné dopravě, při parkování a dalších službách měst. Ukázal komplexní řešení, která již fungují v několika velkých městech v ČR. Předvedl výhodnost platebních terminálů v praktickém provozu úřadů samospráv. Nabídl konzultační služby při vytváření rozvojových projektů, nabídl také přednášky o finanční gramotnosti pro školy.

Aktuální dotační programy a příležitosti pro územní samosprávy v oblasti životního prostředí prezentoval pan Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. Popsal rovněž hlavní zásady Národního programu životního prostředí, zabýval se otázkou brownfieldů na soukromých pozemcích, věnoval pozornost dalšímu pokračování programu „zelená úsporám.“ Zmínil se o problémech s využívání dotačního počítačového systému MS 2014, který neustále přináší orgánům státní správy a samosprávy řadu problémů.

Přehledu dotačních programů se věnoval pan Milan Dont, ředitel odboru příspěvků Státního fondu dopravní infrastruktury. Podrobně popsal jednotlivé programy, výzvy, detailně se zaměřil na problematiku zpracovávání žádostí o dotace a nejčastější chyby a nedostatky při této činnosti. Na ukázkách dokumentoval realizované vzorové projekty.

V závěrečné přednášce podala paní Hana Pejpalová, ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení, souhrn všech dotačních programů vhodných pro obce a města. Představila program revitalizace bytového fondu, úprav veřejného prostranství, výstavby nájemných bytů včetně sociálních a dostupných bytů. Podtrhla význam programu pro mladé na pořízení nebo zkvalitnění bydlení. U všech zmíněných programů informovala o časových, formálních a finančních podmínkách.

Po skončení odborného programu prvního dne Národního setkání se účastníci přesunuli k nedaleké Vltavě, ke kotvišti výletní "Lodi Pivovar". Zde bylo nachystáno rautové pohoštění s nápoji. K tanci a poslechu hrála kapela "Holokrci", své „bojové“ umění předvedli členové sportovního klubu Aikido Karlín, stylový minipivovar na lodi připravil pro všechny spoustu dobrot k jídlu i pití, báječnou atmosféru dokreslovalo slunečné počasí. 

Úterý 2. 4. 2019

Úvodní přednáška druhého dne Národního setkání patřila představení věcného záměru nového stavebního zákona a jeho dopadu na rozhodování orgánů obcí a měst v podání pana Františka Korbela, advokáta, odborníka na stavební právo. Zmínil, že je zapotřebí zastavit neustálé přijímání dalších a dalších novel stávajícího zákona. To lze učinit jen naprosto radikálním krokem - zásadní změnou stavebního zákona, který by přinesl skutečně revoluční nápady. Jen tak lze Českou republiku posunout z nelichotivého 165. místa na světě ve složitosti stavebního řízení na příznivější umístění. Ze strany odborné veřejnosti jsou připravované změny podporovány.

Další odborná přednáška byla zaměřena na základní zákonné povinnosti představitelů obcí, aktuální judikaturu a její praktické naplňování. Pan Petr Kolář, právník, vysokoškolský pedagog a starosta města, popsal všechny možné okolnosti vzniku a zániku mandátu zastupitele, problém neslučitelnosti výkonu funkcí z pohledu zastupitele, nastupování náhradníků, postupy při poklesu počtu mandátů pod zákonem stanovenou výši, zásady odměňování zastupitelů, druhy povinných oznámení dle zákona o střetu zájmů. Všechny uvedené kapitoly popsal nejen teoreticky, ale především je ilustroval na příkladech z praxe.

Trestní a hmotnou odpovědností představitelů samospráv na všech úrovních se zabýval pan Jiří Teryngel, advokát, renomovaný odborník na trestní právo. Předal řadu praktických rad a tipů na minimalizace rizik při výkonu veřejných funkcí. Zmínil, že v dávných dobách stačilo lidem desatero přikázání. Dnes má Česká republika celkem 1 600 000 zákonných norem, které lze porušit. Hovořil o tenké hranici pro zneužití pravomoci veřejného činitele, o zodpovědnosti celého zastupitelstva či rady obce, o zdánlivých maličkostech a chybách, které však mohou mít dalekosáhlé následky. Vše ilustroval názornými judikáty z uplynulých let. Vyjádřil názor, že právě složitost současného právního systému a neustálá skandalizace veřejných činitelů vede občany k nechuti kandidovat a podílet se na správě obcí a měst.  

Zásady zadávání veřejných zakázek v praxi územních samospráv a ve vazbě na smlouvu o dílo představil pan Petr Prášek, advokát, odborník na veřejné zakázky. Podrobně vysvětlil všechny části přípravy zadávací dokumentace, upozornil na ty části, které se mnohdy podceňují a pak vyvolají při následné realizaci zakázky zbytečné problémy. Varoval před přebíráním obecných vzorů smluv z internetu pro zdánlivé zjednodušení práce. Doporučil věnovat velkou pozornost specifikaci předmětu smlouvy, termínům její realizace, záručním a reklamačním podmínkám, způsobu ukončení a výpovědi. Vše ilustroval příklady z praxe.

Efektivní a transparentní zpeněžení obecního majetku prostřednictvím veřejné dražby ukázal pan Kamil Stupka, zástupce společnosti DRAŽBYPROST, s.r.o. Hlavními výhodami této metody jsou transparentnost, záruka maximálního výnosu, možnost prodeje i „neprodejného“ majetku či věcí, nespornost a nenapadnutelnost výsledku, zmenšení agendy spojené s prodejem obecního majetku. Také jeho vystoupení bylo prokládáno příklady nejzajímavějších, mnohdy i kuriózních dražeb.

Odborník na odpadové hospodářství v praxi pan Jiří Valta, vedoucí oddělení státní agentury CENIA, prezentoval odpadové hospodářství v praxi obcí a měst. Zmínil informační systém odpadového hospodářství, autovraky, evidenci, obaly, přeshraniční přepravu, zpětný odběr, recyklaci. Podal přehled aktuálních dotačních titulů v této oblasti. Názornými grafy dokumentoval vývoj třídění odpadu.

Závěrečné vystoupení patřilo panu Tomáši Aulickému, odborníkovi na odpady, regionální manažerovi společnosti JRK Česká republika, s.r.o. - Generálního partnera Národního setkání, který předvedl chytré řešení snižování skládkovaného odpadu. Na příkladech několika obcí dokumentoval úspěšnost dodávaného odpadového systému.

Dva dny Národního setkání utekly jako voda. Akce byla všemi návštěvníky velmi kladně hodnocena. Zaznělo množství zajímavých přednášek, v nichž si každý určitě vybral důležité informace pro svoji práci. Setkání bylo i báječnou příležitostí pro navázání kontaktů, pro diskusi nad problémy v různých regionech.

Pořádající společnost REGIONSERVIS všem děkuje za jejich účast, přeje zástupcům samospráv mnoho zdaru v jejich nelehké činnosti a těší se na viděnou při dalších setkáních. 
 

Video

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. - 2. dubna 2019 - VIII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:129
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů103
Místostarostů, náměstků17
Zastupitelů, radních4
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní4

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare